Termes i condicions

AVÍS LEGAL

El present document conté les condicions que regulen l’ús d’aquesta web www.escapo.cat (d’ara en endavant La Web) amb NIF 40535202W i amb domicili fiscal al Carrer Sant Ramon, 15 1r de Sant Feliu de Guíxols.

A efectes de comunicació i notificacions de l’usuari a La Web, la direcció de correu electrònic és la següent: info@escapo.cat i el telèfon mòbil de contacte el: 674531254.

SERVEIS

Escapo, escape room és una sala de joc d’escapament per persones individuals, col·lectius i/o empreses.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Georgina Linares i Albertí és propietària de la pàgina web i titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de l’esmentada pàgina així com dels continguts de la mateixa i del nom del domini. La totalitat d’aquesta web: text, imatges, articles, logotips, gràfics, dibuixos, fotografies, botons, arxius de software, així com l’estructura i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis espanyoles sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial de les pàgines webs a les que La Web redirecciona, així com la titularitat dels seus continguts i del nom dels dominis mateixos, corresponen al seu propietari.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta web, i de qualsevol dels seus continguts sense el permís explícit i per escrit del propietari.

Independentment de la finalitat per la que siguin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització prèvia i per escrit per part del responsable de la web. Qualsevol ús no autoritzat serà considerat un incompliment greu de la llei de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Al entrar a la web (www.escapo.cat) l’usuari accepta que les seves dades personals s’incorporin a un arxiu automatitzat, amb finalitat de mantenir informat l’usuari sobre les novetats del servei. Aquest arxiu està inscrit a l’Agència Espanyola de Dades regida per la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el responsable del qual és Georgina Linares i Albertí.

En qualsevol cas, l’usuari respon de la veracitat de les dades facilitades en el moment d’enviar la sol·licitud d’informació. D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el propietari de l’arxiu es compromet a donar compliment a la obligació de secret professional respecte aquestes dades i al deure de guardar-les, garantitzant la seva confidencialitat, i adoptant, en aquest cas, les mesures tècniques adequades per evitar qualsevol alteració. Mal ús i accés no autoritzat.

Les dades personals que proporcionen els usuaris no seran cedits a cap empresa i només seran utilitzats per enviar informació sobre els serveis que ofereix Escapo. Les dades personals tampoc estaran disponibles per terceres persones en cap moment.
Els usuaris de la pàgina web tenen dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades que constin a l’arxiu automatitzat de dades. Per això hauran de sol·licitar a Escapo per escrit a C/ Almeria, 17 17220 Sant Feliu de Guíxols o enviant un correu electrònic a info@escapo.cat, amb les seves dades personals, còpia del DNI de l’usuari, correu electrònic usat a la web i finalment la firma de l’usuari.

WEB PER MAJORS D’EDAT

Per registrar-se i sol·licitar els serveis d' Escapo l’usuari/a ha de ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica per acceptar les Condicions Generals.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tota persona que accedeixi a la web assumeix el rol d’usuari, comprometent-se al compliment de les disposicions aquí exposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

Escapo es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui apareixes a la web, sense que existeixi obligació alguna d’avisar amb antelació, o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com a suficient la mateixa publicació a la web.

Escapo no es fa responsable dels continguts de la pàgina web a les que redirecció la web mateixa, així com tampoc dels possibles incompliments de la normativa vigent que en cada moment puguin incórrer dites webs. Ja que Escapo no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers a les seves webs, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, Escapo manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció web i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Escapo no es fa responsable de la informació i continguts guardats, a títol enunciatiu però no limitat, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials, o qualsevol altre medi que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la web d' Escapo. No obstant, Escapo col·labora de forma activa a la retirada de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En el cas que un usuari consideri que existeix a la web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, demanem que es modifiqui de forma immediata a l’administrador de la web.

Aquesta web ha estat revisada o provada perquè funcioni correctament. En principi, podem garantitzar el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, Escapo no descarta la possibilitat de que existeixin certs errors de programació i/o servidor, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, talls de llum, o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la web.

US DE COOKIES (POLÍTICA DE COOKIES)

Algunes de les seccions d’aquesta web utilitzen cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la web). La finalitat de la cookie és millorar el servei quan l’usuari torni a visitar la web. Al recollir informació sobre les seves preferències la web pot actuar de forma individualitzada quan torni a connectar-se; també ajuden a millor la web identificant quines són les seccions més visitades, cosa que permet a Escapo millorar el servei. El visitant pot configurar el seu navegador perquè li notifiqui la sol·licitud d’instal·lació d’una cookie, o pot rebutjar-la directament. Acceptar la cookie en cap cas permet l’accés a Escapo a l’ordinador o a recollir informació de caràcter personal.

Les cookies es guardaran al disc dur de l’ordinador del visitant fins que aquest les elimini. Podrà fer que el seu navegador l’avisi de la presència d’aquestes o que les rebutgi automàticament. Si rebutja les cookies podrà seguir utilitzant la web, si bé en aquest cas suposarà una limitació en l’ús d’algunes prestacions o inclòs impedir el bon funcionament de la web.

Al accedir a la web el sistema notificarà la presència de cookies acceptant el seu ús si continua amb la navegació web.

PREUS

Preus per persones i sessió:

• de 2 a 6 persones = 60€

Pels residents a EU l’IVA-VAT quedarà inclòs dins el preu, amb la finalitat de regular i aplicar els impostos legals previstos a la normativa que li sigui d’aplicació.

Escapo es reserva el dret a aplicar unes tarifes diferents o descomptes per promocions, en dates concretes, o per horaris concrets. Aquests descomptes poden estar subjectes a canvis i modificacions i s’aplicaran en un temps concret.

RESERVES I PAGAMENT

1. A l’apartat Reserves el calendari mostra els dies que es poden seleccionar, i posteriorment, les hores disponibles. Els dies i hores no disponibles no seran mostrats a la web.

2. Per reservar amb èxit, l’usuari ha de seleccionar un dels sistemes de pagament disponibles, fent-se efectiva la reserva si el cost del servei ha estat abonat al compte del proveïdor pels processos de pagament establerts a la web.

3. Escapo accepta pagaments mitjançant targeta de crèdit o dèbit (Visa, Visa Electron…). Utilitzem sistemes de pagament segurs per protegir la seguretat en el pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit. Les dades confidencials son transmeses directament i de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera BBVA. Al fer-se el pagament a través de la passarel·la de pagament segura, el sistema verificarà automàticament que la targeta de crèdit estigui activada pel Comerç Electrònic Segur. Després connectarà amb el banc emissor de la mateixa, el qual autoritzarà la operació.

4. Pel pagament amb targeta de crèdit o dèbit només s’admeten: VISA, VISA Electron, MasterCard. No s’admeten American Express. Les dades que s’han de facilitar al realitzar el pagament amb aquest sistema són: nom, número de targeta, data de caducitat i codi de verificació o seguretat.

5. Utilitzem una forma de pagament mitjançant targetes de crèdit totalment segura a través del TPV Virtual del BBVA. Al finalitzar la reserva es mostrarà la pantalla del TPV Virtual del BBVA perquè es puguin introduir les dades de la targeta de crèdit i quan el TPV virtual les confirmi, es connectarà amb el banc de l’usuari per tal que es pugui introduir la seva contrasenya/pin/targeta de coordenades per confirmar el pagament.

6. Totes les dades de la targeta de crèdit de l’usuari només les processa el TPV Virtual Segur del BBVA, pel que Escapo no té accés a les mateixes ni s’emmagatzemen a la nostra base de dades.

7. En el cas de que el TPV Virtual informés d’una denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la reserva.

8. El pagament amb Paypal no és possible a través de la nostra passarel·la de pagament, i s’hauria de triar una altra forma de pagament.

9. Escapo envia un correu electrònic de confirmació a l’usuari, amb les dades de la reserva. Aquest correu s’envia a la direcció de correu electrònic proporcionada per l’usuari durant el procés de registre. Si aquest correu no és rebut, l’usuari haurà de posar-se en contacte amb Escapo enviant un email a info@escapo.cat.

10. El correu electrònic de confirmació que envia Escapo té caràcter de val. El personal d'Escapo pot demanar imprès el val per poder disfrutar del joc en el moment d’entrar. Aquest val no té caràcter nominatiu, pel que qualsevol persona del grup podrà presentar-lo i accedir al joc.

11. Les reserves “Last Minute” (últim minut) són reserves realitzades el mateix dia del joc i poden ser abonades també amb targeta de crèdit/dèbit allà mateix.

POLÍTICA DE CANVIS I CANCEL·LACIONS

1. L’usuari no té la possibilitat d’eliminar la reserva en el calendari de reserves de la web. Per fer-ho s’haurà de posar en contacte amb el personal d'Escapo a través del formulari de contacte, del telèfon 674531254 o del correu electrònic info@escapo.cat .

2. Qualsevol canvi o cancel·lació d’una reserva s’ha d’efectuar amb 3 dies (72 hores) d’antelació.

3. Si l’usuari cancel·la la reserva amb més de 72 hores d’antelació, Escapo reemborsarà la totalitat de l’import pagat amb el mateix sistema de pagament utilitzat per l'usuari en el moment de fer la reserva.

4. Si l’usuari cancel·la la reserva amb menys de 72 hores i més de 48 hores d’antelació, serà possible generar una reserva per una altra data. En aquest cas, l’usuari s’haurà de posar en contacte a través del telèfon o del correu electrònic.

5. Si l’usuari cancel·la la reserva amb menys de 48 hores d’antelació a la data reservada, perd tot el dret a reclamar. No es podrà sol·licitar ni el reemborsament de la quota ni la possibilitat d’un canvi de data.

6. Qualsevol reserva pot ser cancel·lada per l’usuari a través de l’email info@escapo.cat, o bé al telèfon. Si la cancel·lació té dret al reemborsament i el contacte és a través d’email, l’usuari ha de proporcionar a Escapo les següents dades: el número de reserva, dia i hora, el nom de la persona que va fer la reserva.

7. Si per raons tècniques o d’altres tipus Escapo no pogués proporcionar els seus serveis, les reserves que es vegin afectades podran disposar d’altres dates o bé podran optar pel reemborsament, segons desitgi l’usuari.

CONDICIONS DELS XECS REGAL

1. Els xecs regals només són vàlids per 1 sessió del joc d'escapament.

2. Els xecs regals tenen una caducitat de 120 dies a partir del dia posterior a comprar-lo.

3. El pagament d’aquests s’ha de fer amb targeta de crèdit seguint les indicacions de la pestanya "Cupó Regal".

4. L’enviament del xec regal es produirà el més aviat possible dins les 24 hores posteriors a la compra, mitjançant correu electrònic.

5. En cap cas es retorna el valor del xec regal.

6. En el cas que el xec regal caduqui, el receptor té l’opció d’extendre el temps del vigència a 3 mesos més, amb un cost de 15€. Per tramitar aquesta extensió, el receptor s’haurà de posar en contacte amb nosaltres a través del telèfon de contacte 674531254 o a través del correu electrònic info@escapo.cat , i sol·licitar aquesta ampliació.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

1. Tothom participa en el joc sota la seva responsabilitat. Escapo no es fa responsable dels accidents que els usuaris puguin tenir durant el desenvolupament d’aquest si són causats per la negligència de l’usuari, a la incorrecta manipulació de les instal·lacions, així com de l’ús indegut dels objectes que es trobin a Escapo.Escapo disposa d’una assegurança de protecció civil per assegurar qualsevol accident produït a les seves instal·lacions i per un màxim de 6 persones.

2. Escapo disposa un joc que els destinataris són persones majors de 18 anys. Tot i això, podran accedir-hi persones a partit de 10 anys sempre i quan vagin acompanyades d’un adult.

3. Escapo es reserva el dret d’admissió en els següents casos:

– Està prohibit filmar o fotografiar a l’interior del local.

– Està prohibit participar en el joc sota els efectes d’alcohol o qualsevol tipus de drogues o substàncies que alterin la ment.

– L’usuari porti algun objecte susceptible de causar dany a persones o objectes.

– Falta de neteja personal.

– Usuaris que de manera manifesta presentin actituds violentes, i que provoquin i incitin a qualsevol desordre.

4. No serà possible iniciar el joc si hi ha un retard de 10 minuts respecte l’hora reservada. En aquest cas, l’usuari no podrà canviar la sessió del joc ni podrà reclamar un reemborsament de la tarifa.

5. La duració màxima del joc és de 60 minuts. No és possible estendre aquest temps.

6. Escapo es reserva el dret de demanar drets d’imatge als usuaris, d’aquelles imatges que hagin estat preses dins les seves instal·lacions. Aquestes imatges s’utilitzaran per la web, per xarxes socials i per ús promocional.

7. Si durant el transcurs del joc un dels usuaris té algun tipus d’indisposició, haurà de sortir del joc acompanyat d’algun altre usuari fins que es recuperi. La resta de participants podran seguir jugant. En cas d’accident o indisposició greu el personal de Escapo pot decidir parar el joc per complet.